Rtest =   Ω    kΩ    MΩ 
Napätie z generátora V1 =   mV   
Signál za rezistorom V2 =   mV   

Vstupná impedancia =   Ω