Fórum

Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam

týchto dvoch pojmov v elektrotechnike a elektronike
Sériovo? Paralelne? Alebo aký je význam

Sériové zapojenie


Sériové zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode za sebou, tzn. od jednej súčiastky k druhej vedie jediný vodič.

Elektrický prúd je vo všetkých miestach sériového obvodu rovnaký, pretože v sériovom obvode nie sú uzly a vetvy ako v paralelnom obvode, elektrický prúd sa nerozdeľuje.

Elektrické napätie medzi svorkami jednotlivých súčiastok je rôzne a závisí od odporu každej zo súčiastok. Z Ohmovho zákone plynie , kde Ui je napätie na i-te súčiastke, Ri je elektrický odpor súčiastky, I je elektrický prúd v obvode.

Celkový elektrický odpor v sériovom obvode sa rovná súčtu odporov jednotlivých súčiastok.

Pri sériovom zapojení zdrojov sa celkové elektromotorické napätie rovná súčtu elektromotorických napätí jednotlivých zdrojov.

Prerušenie sériového obvodu v ktoromkoľvek mieste má za následok prerušenie celého obvodu, typickým použitím je preto sériové zapojenie spínača (alebo tiež poistky alebo ističa) a spotrebiča (vypnutím spínača sa vypne i spotrebič).

Celkový odpor Rc je daný súčtom jednotlivých odporov.

Príklad sériového zapojenia

 

Paralelné zapojenie


Paralelné zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode pod sebou, tzn. paralelný obvod obsahuje uzly, v ktorých sa vodiče vetvia a súčiastky môžu byť umiestnené v rôznych vetvách.

Elektrické napätie medzi dvoma uzlami je rovnaké pre všetky vetvy.

Elektrický prúd prechádzajúci jednotlivými vetvami môže byť rôzny a závisí na odpore súčiastok vo vetvách. Z Ohmovho zákona plynie , kde Aji je prúd v i-te vetve, U je elektrické napätie medzi uzlami, Ri je elektrický odpor v i-te vetve.

Prevrátená hodnota celkového elektrického odporu Rc paralelne zapojených súčiastok sa rovná súčtu prevrátených hodnôt odporov R1, R2, ... súčiastok v jednotlivých vetvách:

Pri paralelnom zapojení elektrických zdrojov zostáva celkové elektromotorické napätie rovnaké, zdroje však môžu dodávať celkovo väčší elektrický prúd.

Ako symbol paralelného spojenia rezistorov sa používajú dve čiarky "||". Pre dvoch rezistory spojené paralelne možné použiť zjednodušený vzťah:

Typickým použitím paralelného obvodu je súčasné zapojenie viac spotrebičov v domácnosti, pretože prerušením obvodu v niektorej vetve (vypnutie spotrebiča) sa nepreruší obvod v inej vetve (iný spotrebič beží ďalej).

Príklad paralelného zapojenia     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.
Webwiki Button Seo servis Diallix.net VN-Experimenty